PRIVACYBELEID

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Bij onze werkzaamheden gebruiken we persoonlijke gegevens over u. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en bewaren en met welk doel. De gerechtsdeurwaarder is verantwoordelijk voor het gebruiken van uw gegevens. Daarbij moeten we ons houden aan de wetten en regels die daarvoor gelden. Zijn adres kan je bovenaan vinden op de site. Het email adres van de verantwoordelijke DPO vind je ook op de site.

Waarom verzamelt de verantwoordelijke persoonsgegevens en welke worden verwerkt?

De gerechtsdeurwaarder heeft een wettelijke opdracht om een bepaalde taak uit te voeren. Hij heeft hiervoor bepaalde bevoegdheden gekregen. Welke deze bevoegdheden zijn, kan je vinden in het Gerechtelijk Wetboek ( art. 519). Hiernaast heeft de gerechtsdeurwaarder ook de taak om in regel te zijn met de wetgeving wat betreft de financiële verplichtingen van een bedrijf.

De gerechtsdeurwaarder verzamelt en gebruikt gegevens van de schuldenaar. Dat bent u of u en uw partner als er een gezamenlijke schuld is. Als u wordt vertegenwoordigd door een ander, bijvoorbeeld een bewindvoerder, schuldhulpverlener of advocaat, dan verzamelen we ook van deze persoon een beperkt aantal (contact)gegevens.

Bij een minderjarige met een schuld, verzamelen en gebruiken ook we de gegevens van de ouder(s) of van de voogd.

Voorbeelden van de taak van de gerechtsdeurwaarder:

 • Aanmaningen versturen
 • Exploten betekenen
 • Vaststellingen verrichten
 • Solvabiliteitsonderzoek uitvoeren
De categorieën van persoonsgegevens die de gerechtsdeurwaarder verwerkt zijn onder te delen in verschillende categorieën:

 • Enerzijds krijgt de gerechtsdeurwaarder persoonsgegevens ( identificatiegegevens: rijksregisternummer, naam, adres, contactgegevens) van de opdrachtgever, deze gegevens zijn noodzakelijk om de taak van gerechtsdeurwaarder uit te voeren. Ook krijgen we persoonsgegevens die betrekking hebben over de openstaande schuld. Dit kan over bijzondere gegevens gaan. ( een voorbeeld hiervan zijn medische gegevens)
 • De gerechtsdeurwaarder registreert alle financiële gegevens (rekeningnummer, rekeningeigenaar, bedrag,…) wanneer u een betaling uitvoert aan onze organisatie.
 • De gerechtsdeurwaarder registreert tevens solvabiliteitsgegevens die toelaten een betere inschatting te maken van de te volgen procedure. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het type woning, de staat van de woning etc.
 • De gerechtsdeurwaarder beschikt ook over het recht om authentieke bronnen te consulteren, dit in functie van zijn uit te voeren ambt. Voorbeeld wanneer dit nodig is: Als we u moeten oproepen om voor de rechter te verschijnen of een officieel stuk aan u moeten sturen, hebben we de wettelijke plicht om gegevens over uw officiële woonplaats op te vragen. Ook hebben we de plicht om te kijken we of er sprake is van een bijzondere schuldsituatie.
Bij het leggen van beslag op uw inkomen of bezittingen moeten we weten welke dat zijn en of er soms al beslag op ligt.

Voorbeelden van authentieke bronnen: rijksregister, Centrale bestand van beslagberichten, Dienst inschrijven voertuigen, rijksdienst voor arbeidsvoorziening, …

De gerechtsdeurwaarder bewaart ook gegevens die hij rechtstreeks krijgt, informatie die hij aanziet als belangrijk om zijn taak tot een goed einde te brengen. Dit zijn meestal identificatiegegevens, maar dit kan ook andere info zijn, die u met ons deelt via telefoon, e-mail of andere kanalen. De gerechtsdeurwaarder vraagt nooit om bijzondere gegevens over uw afkomst of religie. Indien u deze toch deelt met ons, worden die niet bewaard in ons bestand.

Onder welke rechtmatigheid worden persoonsgegevens verwerkt?

De gerechtsdeurwaarder heeft een wettelijke opdracht om een bepaalde taak uit te voeren. De verwerking van persoonsgegevens is dus verplicht om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wie ontvangt van ons persoonsgegevens en waarom?

 • We geven aan onze opdrachtgever een stand van zaken in zijn dossier. Wat de opdrachtgever kan consulteren is afhankelijk van het type opdrachtgever, en onze verplichtingen tegenover hem.
 • Een opdracht die niet onder onze territoriale bevoegdheid valt, geven we door aan een collega gerechtsdeurwaarder. Wij zijn dan ook verplicht de nodige persoonsgegevens door te geven zodat ook hij zijn taak naar behoren kan uitvoeren.
 • Indien er een gerechtelijke procedure volgt, zijn we verplicht om de raadsman in het dossier de nodige persoonsgegevens door te geven, zodat ook hij zijn taak naar behoren kan uitoefenen.
 • Verwerkers: voor sommige opdrachten hebben wij andere verwerkers nodig. Zij hebben met de gerechtsdeurwaarder een verwerkingsovereenkomst getekend. Met hen hebben wij strikte afspraken gemaakt. Voorbeeld hiervan is een vertaalbureau.

Hoe we uw gegevens beschermen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Daarbij letten we er vooral op dat uw gegevens niet bij anderen terechtkomen en dat niemand zomaar toegang heeft tot onze systemen en uw gegevens. We controleren onze veiligheidsmaatregelen regelmatig.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

De gegevens mogen niet langer bewaard worden als nodig is om het doel te realiseren. Voor de verdere bewaartermijn houden wij ons aan de Code of Conduct (gedragscode) die is opgesteld door de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders. In het algemeen is de wettelijke plicht 10 jaar.

Wat zijn uw privacyrechten?

De persoonsgegevens zijn gegevens over u. U mag weten welke gegevens we van u hebben (recht op inzage). Als er fouten staan in de gegevens mag u ons vragen om ze te verbeteren (recht op rectificatie). Ook mag u vragen om niet langer gegevens van u te gebruiken (recht op bezwaar) of zelfs om gegevens over u te verwijderen (recht op wissing).

 • Recht op inzage: Welke gegevens heeft de gerechtsdeurwaarder van u? U heeft steeds het recht om na te gaan welke persoonsgegevens de gerechtsdeurwaarder van u heeft, welke verwerkingsdoeleinden hij heeft, onder welke toelaatbaarheid hij de gegevens van u verwerkt.
 • Recht op rectificatie: Het is belangrijk dat wij over de correcte gegevens beschikken. U mag steeds vragen om uw persoonsgegevens aan te passen, of te vervolledigen
 • Recht op bezwaar: U kan aan de gerechtsdeurwaarder vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken. Hou er wel rekening mee dat dit verzoek niet altijd kan toegestaan worden. De gerechtsdeurwaarder heeft namelijk een wettelijke taak die hij verplicht is uit te voeren. Uw verzoek zal zorgvuldig bekeken worden, en indien uw verzoek niet mogelijk is, zal u ook op de hoogte worden gebracht waarom dit zo is.
 • Recht op wissing: U kan aan de gerechtsdeurwaarder vragen om uw gegevens te wissen. Hou er wel rekening mee dat dit verzoek niet altijd kan toegestaan worden. De gerechtsdeurwaarder heeft namelijk een wettelijke taak die hij verplicht is uit te voeren. Uw verzoek zal zorgvuldig bekeken worden, en indien uw verzoek niet mogelijk is, zal u ook op de hoogte worden gebracht waarom dit zo is.

Deze verzoeken kunt u doen via email of per post t.a.v. de functionaris gegevensbescherming.
Let op: u kan enkel een verzoek indienen indien er een kopie van de voorkant van paspoort is toegevoegd, graag ook uw volledige naam en adres vermelden, zodat wij kunnen verifiëren dat uw verzoek wel degelijk gegrond is. U zal binnen de 4 weken een reactie op uw verzoek mogen ontvangen.

De toezichthoudende autoriteit
De gegevensbeschermingsautoriteit is het CBPL.
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be
www.privacycommission.be