Betekening

Brief / Akte

Betekening

Dit exploot bevat een afschrift van een (uitvoerbare) titel. De dag waarop dit exploot aan u werd betekend (afgegeven of achtergelaten) is een belangrijk vertrekpunt in de verdere procedure. Alle rechtsmiddelen, zij het gewone of buitengewone, dienen te worden aangewend binnen een door de wet gestelde termijn.
Als u dus bijvoorbeeld verzet wenst aan te tekenen, maakt u best een kopie van het betekeningsexploot, samen met het eensluidend afschrift van de gerechtelijke beslissing over aan uw advocaat. Deze kan dan rekeninghoudend met de terzake geldende vervaltermijn het nodige voor u doen.

Heeft u echter niet de intentie de gerechtelijke beslissing aan te vechten, dan kan u best onmiddellijk contact opnemen en vragen naar het totaal verschuldigde bedrag is. Betaling van dit bedrag leidt dan tot de regeling en beƫindiging van het geschil. Bent u in de onmogelijkheid meteen het ganse bedrag te voldoen, dan kan u ook een afbetalingsplan aan ons voorstellen.

Onderneemt u niets, zal u na het verstrijken van een maand een nieuw exploot ontvangen. Ditmaal een "Bevel tot betalen". U leest hier meer over onder de betreffende rubriek.

U begrijpt dat het verstandig is de zaken niet op zijn beloop te laten, gezien dit tot bijkomende kosten ten uwen laste zal leiden.