Gerechtelijke aanmaning - B2B

Brief / Akte

Gerechtelijke aanmaning

Als ondernemer investeert u erg veel tijd en energie in de ontwikkeling van uw core business.

U past uw productie- en verkoopsmethodes aan, gebruikmakend van de modernste technologieën en boekt mooie vorderingen jaar na jaar.

Uw strategisch plan is doordacht en ronduit fantastisch.

Maar plots staat alles stil, het lijkt alsof u geen kant meer op kan.

Betalingen voor geleverde producten en/of diensten blijven uit en uw herhaaldelijke aanmaningen en andere pogingen om betaling te verkrijgen blijven zonder gevolg. Het voelt voor u alsof u in een eindeloze file bent verzeild.

Mogen wij u uitnodigen deze beknopte brochure even door te nemen?

Misschien kan u zich straks wel beter inbeelden hoe Archimedes zich moet hebben gevoeld toen hij liggend in z’n badkuip plots dé oplossing voor z’n probleem vond.

De wet van 19/10/2015 die in werking trad op 02/07/2016 … een nieuwe snelweg.

Als Gerechtsdeurwaarders beschikten we al over een uitgebreid arsenaal aan middelen ter invordering van openstaande schulden.
U kent ongetwijfeld de aanmaning waarmee de gerechtsdeurwaarder een minnelijke invorderingsprocedure aanvat.
De dagvaarding waarmee de gerechtelijke procedure wordt afgetrapt doet evenzeer een belletje rinkelen.
En de openbare gerechtelijke verkoop kent voor u ook geen geheimen.
Deze “tools” zijn en blijven onmisbaar, maar wist u dat er sedert enkele maanden een nieuwe administratieve procedure voor niet betwiste geldschulden inzake B2B bestaat?
Deze procedure beoogt een snellere en goedkopere rechtsbedeling voor u, als ondernemer ten aanzien van een andere zelfstandige of rechtspersoon betreffende onbetwiste openstaande facturen.

Hoe werkt dat dan?

We onderscheiden volgende stappen:

1) Gerechtsdeurwaarder, factuur en advocaat
De procedure kan enkel worden opgestart door een Gerechtsdeurwaarder die via uw advocaat wordt verzocht een onbetaalde en onbetwiste factuur in te vorderen. (1)

2) Aanmaning tot betalen
Na ontvangst van onze opdracht vergezeld van een kopie van betreffende factuur, stellen wij een aanmaning op dewelke wij aan uw schuldenaar betekenen. (2)
Bij dit exploot is een bij de wet voorzien antwoordformulier gevoegd waarmee hij/zij de factuur binnen 1 maand vanaf de betekening gemotiveerd kan betwisten.
a) gemotiveerde betwisting
De administratieve procedure neemt een einde. We kunnen in voorkomend geval alsnog een gerechtelijke procedure opstarten
b) niet-betwisting
Er volgt een volledige betaling,
of er worden afbetalingsfaciliteiten overeengekomen en stipt nagekomen
of er wordt niet betaald.

3) Proces-verbaal
Er werd geen betwisting geformuleerd en de betaling blijft uit na het verstrijken van voormelde termijn verlengd met 8 dagen, dan stellen wij een proces-verbaal van niet-betwisting op en leggen het voor aan het door de wet voorziene controleorgaan.

4) Uitvoerbare titel
De bevoegde magistraat staat in voor de uitvoerbaar-verklaring van het voormelde proces-verbaal.

5) Uitvoeringsprocedure
Wij starten en vervolgen de uitvoering met alle door de wet voorziene middelen.

(1) De factuur betreft een factuur opgesteld door én aan een rechtspersoon of een natuurlijk persoon met inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen (K.B.O.)
(2) De betekening is de afgifte van een afschrift van een akte, zij geschiedt bij deurwaardersexploot

Conclusie:

Deze procedure verloopt aanzienlijk sneller en is tevens goedkoper. U bekomt evenzeer een uitvoerbare titel waarmee wij aan de slag kunnen en dus alle klassieke uitvoeringsmaatregelen kunnen aanvatten.

Heeft u nog vragen omtrent deze nieuwe procedure of omtrent de minnelijke (incasso) procedures of de klassieke gerechtelijke procedures, aarzel dan niet om ons te contacteren. Met veel plezier stippelen wij voor u de beste route uit.